За нас

Сдружение „Ловно рибарско дружество София-север” е сдружение за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ и е регистрирано през 2000г. по зокона за юридическите лица с нестопанска цел, като упражнява дейността си на територията на ТП ДГС София.

Основен предмет на дейност на Ловно-рибарско дружество “София -север” е развитието на ловния и риболовния спорт и свързаното с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие в дивия животински свят.

ЛРД “София-север” е изградено на териториален принцип, на територията на районите “Сердика”, “Надежда”, “Връбница” и “Нови Искър” – гр. София, на който принцип са изградени и ловните и ловно-риболовните му дружини, а риболовните дружини могат да се изграждат и на производствен или клубен принцип.

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча ловностопанската територия на Държавно горско стопанство София е разделена на 44 ловностопански райони.

В 4 от тях:

1.Балша,

2.Нови Искър,

3.Гниляне –  Ромча

4.Локорско,

стопанисването и ползването на дивеча е предоставено на нашето сдружение.

Тяхната обща ловна площ е 22 326.4 ха и в нея са включени независимо от тяхната собственост всички земи, гори и водни площи, които се обитават от дивеча или, в които има условия за съществуването му  извън населените места както следва:

 • горски територии /горски фонд/- 8 091.9 ха;
 • земеделски територии /земеделски фонд/-14 234.5 ха;
 • водни обекти 15 бр. в това число 2 баластриери (Негован и Чепинци, водоема край с.Кътина, 7 по-малки водоема и 5 реки с прилежащите им водосборни притоци и дерета.

                                                                                                   Таблица №1

Ловностопански райони Горски фонд

 

 

ха.

Земеде-

лски фонд

 

ха.

Общо за лср-ние

 

ха.

Общо дивечо-

пригодни площи

ха.

Брой на ловищата в лов. стоп. райони Брой на ловните групи
1.Балша 1632.6 3632.9 5265.5 5102.0 10 1- Балша
2.Нови Икър 1790.4 4613.8 6404.2 5958.5 8 3- Кумарица,

Курило                и Кътина

3.Гниляне-Ромча 2777.2 3305.1 6082.3 5769.0 5 3- Гниляне, Подгумер

и Войняговци

4.Локорско 1891.7 2682.7 4574.4 4128.3 29 1 – Локорско
Всичко за ЛРС 8091.9 14234.5 22326.4 20957.8 52 8

 

 

 1. Наличието на посочените 15 водни обекта, разнообразната дървестна, храстовидна и тревна растителност в горския фонд и големите блокове в земеделските земи засети с фуражни и зърнени култури обуславят биологичното разнообразие на видовете дивеч имащи коственно и пряко отношение към развитие на дивеча и са обект на стопанисване и ползване от нашите ловци, а именно:

а/ бозайници-10 вида: елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица, бялка, язовец и черен пор.

Районите на сдружението се обитават и от голям брой скитащи кучета, които унищожават приплодите и дребните представители на ловните видове и непрекъснато безпокоят дивеча;

б/ птици- 20 вида: яребица, фазан, пътпъдък, гургулица, гугутка, гривяк, обикновена бекасина, голяма белочела гъска, полудива патица, зеленоглава патица, лятно бърне, зимно бърне, фиш, лопатарка, черна качулата потапница,шилоопашата потапница, сврака, сива врана, посевна врана и чавка;

 

2.Съгласно ловоустройствения проект в ловностопанските ни райони главен вид дивеч е дивата свиня със съпъстващи видове благороден елен, сърна, заек, фазан и яребица.

 

3.От общата ловна площ на сдружението, дивечопригодни са 94% (20 957.8 ха.), а за съответните ловностопанските райони са следните: Балша – 96.9 %, Нови Искър – 93.04 %, Гниляне Ромча – 93.82 % и Локорско – 92.25 %;

 

4.Земеделските територии (земи) са преобладаващи във всичките ни райони и заемат 63.75 % от общата им площ и на практика те са с 6 142.6 ха.  повече от горските.

 

 • Основни цели на дейност на ЛРД са:
 • да създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно – състезателната дейност на своите членове, като ги организира и ръководи;
 • да работи за повишаване на екологичната , ловна и риболовна култура на своите членове и да ги възпитава в любов и грижа към природата;
 • да съдейства за повишаване на ловно-стрелковата и риболовна квалификация и спортно майсторство на членовете си;
 • да разпространява и популяризира сред народа природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията;
 • да се грижи за поддържането, обогатяването и охраната на ловната и рибната фауна в своя район и опазване на екологичното равновесие в него;
 • да отстоява независимостта на сдружението и развива отношения на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между членовете си;
 • да сигнализира държавните и общинските институции за необходимостта от решение на неотложни екологични проблеми имащи пряко или косвено отношение към ловното и риболовно дело;
 • да защитава правата и интересите на своите членове.